📢 Convergence 2023 – Register now!

联系我们

产品生命周期政策

有关详细信息,请参阅产品生命周期政策

产品 版本 初始发行 销售结束* 支持结束**
NiceLabel Cloud 10.x (SaaS) November 14, 2018 N/A (SaaS) N/A (SaaS)
NiceLabel 10 10.x November 9, 2021  TBA TBA 
NiceLabel 2019 2019.x November 14, 2018  November 9, 2021 December 31, 2024 
NiceLabel 2017 2017.x July 12, 2016  November 14, 2018 June 30, 2022 
NiceLabel Express、Pro 5.x 2007年3月22日 October 25, 2012  December 31, 2015
NiceLabel Suite 5.x 2007年3月22日 December 31, 2014 July 1, 2017
NiceWatch Enterprise 5.x 2007年3月22日 December 31, 2014 July 1, 2017
NiceWatch Enterprise Business Connector  5.x 2007年3月22日 December 31, 2014 July 1, 2017
Print Center  5.x October 16, 2006  April 3, 2013 December 31, 2016
Portal 5.x October 20, 2010 April 3, 2013 December 31, 2016
Designers (Express、Standard、Pro、PowerForms)  6.x October 25, 2012 July 1, 2017 December 31, 2018
Desktop Suite 桌面套件  6.x April 3, 2013 July 1, 2017 December 31, 2018
Automation (Easy、Pro、Enterprise)  1.x April 3, 2013 December 31, 2016 December 31, 2018
Control Center (Pro、Enterprise) 6.x April 3, 2013 December 31, 2016 December 31, 2018
PowerForms Web 6.x April 3, 2013 December 31, 2016 December 31, 2018

* 销售结束,一个主要版本由新的主要版本取代时起 3 个月后,普遍终止旧的主要版本的销售。此日期之后,此类版本的许可证仅出售用于支持现有用户。

**支持结束,当前和上一个主要版本可享有一般支持。这意味着,一个主要版本可在其普遍终止销售之后的 2 内获得支持。支持结束后,该产品将不再享有产品升级优惠的资格。